Adatkezelési tájékoztató

 

  1. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy hitelfelvétel és/vagy biztosítás megkötése iránt  érdeklődő  személyek  („Érdeklődő”)  által  megadott  adatok  alapján  a hitelközvetítési tevékenységet és biztosításközvetítési tevékenységet a Klasszis-Z Biztosítási Alkusz Kft részére alügynökként végző HC Központ Kft. („HC”)            és a biztosításközvetítési tevékenységet végző Netreal Kft. („Netreal”) az Érdeklődő részére az anyagi helyzetének felmérésével, a jövőbeni biztosítási, megtakarítási  céljai  és  lehetőségei  meghatározásával  kapcsolatos  adatokból  elemzést  készítésen,  hogy  annak  alapján  az  Érdeklődő  részére  az  igényeinek és lehetőségeinek megfelelő biztosítási és/vagy pénzügyi termékek igénybevétele iránti ajánlatokat adjon, illetve továbbítson. Az adatkezelés jogalapja az  Érdeklődő önkéntes hozzájárulása, majd a Közös Adatkezelők jogos érdeke a lenti 4. pont szerint. Személyes adatok megadására kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak; 16 éven aluliak törvényes képviselőjük hozzájárulásával adhatnak meg személyes adatot.

  1. A kezelt személyes adatok

Név

Születési dátum

E-mail cím

Telefonszám

Az igényfelmérés során megadott, az anyagi helyzetével és a befektetési céljaival kapcsolatos adatok, valamint az abból levont  következtetések

  1. Az adatkezelők és adatfeldolgozók adatai

Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés célját és eszközeit a HC és a Netreal közösen határozza meg, az Európai Parlament és a Tanács által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 2016. április 27-én hozott 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) alapján közös adatkezelőknek („Közös Adatkezelők”) minősülnek. A Közös Adatkezelők megállapodtak, hogy a közöttük fennálló együttműködés hatékony megvalósítása érdekében az Érdeklődők biztosítások iránti érdeklődésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő személyes adatai kezelésével kapcsolatban közös adatkezelést folytatnak. Ennek során a HC és a Netreal, illetve azoknak együttműködő adatfeldolgozó hitel- és/vagy biztosításközvetítő alügynökei felveszik a kapcsolatot az Érdeklődővel, majd rögzítik személyes adatait. A rögzítést követően megküldik az Érdeklődő hozzájáruló nyilatkozatát is tartalmazó adatokat a HC, illetve a Netreal részére abból a célból, hogy részükre a HC és a Netreal a hitel-, illetve biztosításközvetítési szolgáltatását felajánlja, illetve végezze.

3.1  Közös Adatkezelők

HC Központ Kft Netreal Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.
Cégjegyzékszám:   01-09-716975 Cégjegyzékszám:   01-09-730023
Telefon: +36 1 487 3300 Telefon: +36 1 487 3300
E-mail:  info@hckozpont.hu E-mail:  helloocp@oc.hu

3.2. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozóként járhatnak el a HC, valamint a Netreal tevékenységében részt vevő közreműködői, továbbá a technikai hátteret biztosító M és L Hungária 2006 Kft.

  1. Az adatkezelés időtartama

A HC és a Netreal az Érdeklődő személyes adatait az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadását követő 48 órán belül rögzíti a Közös Adatkezelők  központi rendszerében.

Az adatok rögzítését követően az Érdeklődő adatainak kezelése a Közös Adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az Érdeklődők részére történő ajánlatok megküldése céljából, amely adatkezelés időtartama az az Érdeklődővel történt első kapcsolatfelvételt követő legfeljebb 3  év.

  1. Az Érdeklődő, mint érintett jogai

Az Érdeklődő a személyes adatainak jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a Közös Adatkezelők fenti elérhetőségein, postai küldeményben vagy elektronikus levél formájában. Az Érdeklődő továbbá bármikor jogosult tiltakozni a HC és  a  Netreal  jogos  érdekeinek   érvényesítéséhez  szükséges  adatkezelés  ellen.

Az Érdeklődő hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását. Az Érdeklődő továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. Az Érdeklődő jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. A pert az Érdeklődő – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.